Úvod

Zabýváme se poradenstvím v oblasti veřejných zakázek a evropských dotací. Zajistíme pro Vás bezpečnou cestu bludištěm české legislativy a pravidel dotačních programů EU.

Sankce EU ve veřejných zakázkách

Sankce EU vůči Rusku kvůli jeho agresi na Ukrajině se nově dotýkají i oblasti veřejných zakázek. 8. dubna. 2022 bylo přijato sankční nařízení Rady EU č. 2022/576, které zakazuje zadat nebo dále plnit veřejné zakázky

  1. ruským státním příslušníkům, fyzickým či právnickým osobám, subjektům či orgánům se sídlem v Rusku,
  2. právnickým osobám, subjektům nebo orgánům, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písm. a), nebo
  3. dodavatelům jednajícím jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písm. a) nebo b).

Nařízení se vztahuje i na vymezené poddodavatele nad 10 % hodnoty zakázky. Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje přehlednou metodiku, jak při zadávání veřejných zakázek postupovat. Mělo by se rozlišovat, zda jde o firmu vlastněnou osobou uvedenou na evropském sankčním seznamu, nebo firmu ve vlastnictví ostatních ruských občanů. V prvním případě by měl být přístup k veřejným zakázkám prakticky zcela zapovězen, v druhém případě by se mělo jednat jen o zakázky nadlimitní.

Nové limity veřejných zakázek

Od 1. 1. 2022 platí nové limity pro učení nadlimitních veřejných zakázek. Dochází k mírnému zvýšení dosud platných limitů, které určují, jakým zákonným postupem musí/může zadavatel veřejnou zakázku zadat. Rozhodující je přitom správně stanovená předpokládaná hodnota veřejné zakázky.

Pro veřejného zadavatele na úrovni státu (např. vládu, ministerstva, atp.) nově platí u dodávek a služeb limit 3 653 000 Kč bez DPH, pro veřejného zadavatele na nižší úrovni (územní samosprávné celky, tedy města, obce, atp.) platí u dodávek a služeb limit 5 610 000 Kč bez DPH.

Nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce pak začínají od 140 448 000 Kč bez DPH.

Zakázky nedosahující výše uvedených limitů jsou tedy zakázkami podlimitními. Veřejnou zakázkou malého rozsahu je pak u stavebních prací zakázka pod 6 mil. Kč bez DPH, u dodávek a služeb zakázka pod 2 mil. Kč bez DPH.

 

Zdroj: Nařízení vlády č. 475/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=39287

PF 2022

Příjemné prožití svátků vánočních, hodně štěstí a zdraví v roce 2022 Vám přeje kolektiv IK consult s.r.o.